Rapportering av fysisk vernerunde

Fysisk vernerunde brukes som en metodikk for å kartlegge viktige sider ved sikkerheten og det fysiske arbeidsmiljøet på arbeidsplassen. Hos Rambøll anbefaler vi at observasjonene fra vernerunden samles i en strukturert online sjekkliste – både fordi det gir det beste grunnlaget for en systematisk og grundig kartlegging/rapportering, og fordi det gjør det enklere å følge opp i etterkant. Når leder og verneombud går sin vernerunde registreres observasjoner (f.eks. på iPad) for i neste omgang at resultatene kommer i både lokale og aggregerte rapporter.

En tilpasset løsning til alle

Vi har en rekke grundig utprøvde spørreskjemaer som avdekker viktige sider ved arbeidsplassens generelle miljø, fysiske arbeidsmiljø og sikkerhetssituasjon. Vi tilpasser innholdet i dialog med kunden, slik at de forhold som er viktig for virksomheten og de ulike arbeidsmiljø som kunden har, fanges opp.

 

Målet er en bedre arbeidsplass – som gir bedre resultater

Vi rapporterer resultatene fra vernerunden på en oversiktlig og handlingsorientert måte. Aggregerte rapporteringer vil synliggjøre hvilke forhold som krever ekstra fokus, hvilke tema er gjengangere, og hvem som eier ansvar for at evt. forbedringsbehov løses.

Målet er at virksomheten kan innføre tiltak på områdene der det trengs, og på den måten skape en bedre arbeidsplass – og bedre resultater. Tilfredse og velfungerende medarbeidere i et helsefremmende miljø, presterer ganske enkelt bedre.

Les mer om våre tilknyttede tjenester